Giảng viên

Mr. Hà Long Giang, FCCA, ACA, CPA
Trưởng ban Kiểm soát nội bộ IC&D Group

8 years teaching experience, always maintain pass rate > 80%, regular have students who achieve Prize Winner in ACCA, ICAEW CFAB, ICAEW ACA examination


8 năm kinh nghiệm giảng dạy, luôn duy trì tỷ lệ học viên thi đỗ > 80%, thường xuyên có học viên đạt prize winner các kỳ thi do ACCA, ICAEW tổ chức

Giảng viên

Ms. Phạm Mai Anh, ACCA

Cô Mai Anh là hội viên ACCA với hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy các môn học Financial Reporting (FR/F7) và Financial Management (FM/F9) được học viên yêu thích với Tỷ lệ đỗ cao tới 80%.

Đăng ký khóa học

ACCA FM Demo

Miễn phí Đăng ký